Delegació Territorial de l'ANC.

Text legal dels dos primers artícles dels nostres Estatuts.
Article 1.
1.1 Amb la denominació Assemblea Nacional Catalana resta constituïda, per temps indefinit, una associació que regularà les seves activitats d´acord amb aquests Estatuts i pel que disposa la Llei 4/2008 de
24 d´abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC 5123 de 2 de maig de 2008).
1.2 Les disposicions d´aquests Estatuts seran desenvolupades o completades amb un Reglament de Règim Intern de l´Associació

Article 2.

1. Les finalitats de l'Assemblea Nacional Catalana són:
a) Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per l´assoliment i la constitució de l´estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.
b) Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de l´Assemblea Nacional Catalana des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment.
c) Facilitar, potenciar i acollir tota classe d´iniciatives democràtiques encaminades a l´assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.
2. Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'Associació durà a terme les activitats següents:
a) conferències, congressos i jornades d'anàlisi, debat i estudi.
b) Organitzar tota mena d´actes i activitats encaminades a la formació dels seus membres, col·laboradors i simpatitzants.
c) Organització de tota mena d'actes divulgatius i de dinamització social relatius a les finalitats de l'Associació.
d) Edició de publicacions sobre els treballs i conclusions derivats de les seves activitats.
e) Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les finalitats de l'Associació.
f) Creació de materials divulgatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport.
g) Creació d'un arxiu recopilatori dels materials i les activitats de l'Associació.

3. La participació a l´Assemblea Nacional Catalana serà sempre a títol individual.

4. L´Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític i no es presentarà a cap mena d´eleccions.

5. L´Assemblea Nacional Catalana no té ànim de lucre.
Estatuts sencers, http://www.assemblea.cat/?q=estatuts-CI

Comparteix