CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Benvolgut/da soci/a,

D’acord amb l’article 10.1 dels nostres estatuts us convoquem a l’Assemblea General Ordinària, corresponent a l’any 2018.

Dia: Divendres 25 de maig
Lloc: C/ Barcelona, nº 5 – Espai Casinet – El Masnou
Horari: 21:30 hores

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’ Acta anterior de 2017.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2017.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2018.
4. Presentació de la Memòria de l’any 2017.
5. Presentació dels Projectes per l’any 2018.
6. Aprovació de l’adaptació Estatuts a la Llei 4/2008
7. Torn obert de paraules.

Us saludem molt cordialment

Presidenta Secretari

Sra. Carme Giralt Sr. Jordi Dolz

____________________________________________________________________

DELEGACIO DE VOT

Davant la impossibilitat d’assistir personalment, Jo, ________________________, en la meva condició de soci de l’associació Amics i Escoltes del Masnou, i amb nº. de DNI______________
DELEGO el meu vot, única i exclusivament, per a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el divendres 25 de maig de 2018, a favor del soci ____________________________, i per fer constància del mateix signo la present als efectes oportuns.

Data: Signatura: