CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

Benvolgut/da soci/a,

D’acord amb l’article 10.1 dels nostres estatuts us convoquem a l’Assemblea General Ordinària, corresponent a l’any 2019.

Dia: Divendres 24 de maig
Lloc: C/ Barcelona, nº 5 – Espai Casinet – El Masnou
Horari: 21:30 hores

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’ Acta anterior de 2018.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2018.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2019.
4. Presentació de la Memòria de l’any 2018.
5. Presentació dels Projectes per l’any 2019.
6. Torn obert de paraules.

Us saludem molt cordialment

Presidenta Secretari

Sra. Carme Giralt Sr. Jordi Dolz

____________________________________________________________________

DELEGACIO DE VOT

Davant la impossibilitat d’assistir personalment, Jo, ________________________, en la meva condició de soci de l’associació Amics i Escoltes del Masnou, i amb nº. de DNI______________
DELEGO el meu vot, única i exclusivament, per a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el divendres 24 de maig de 2019, a favor del soci ____________________________, i per fer constància del mateix signo la present als efectes oportuns.

Data: Signatura: