PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

QUI SOM?
Botica Natural Ongd és una organització no governamental per al desenvolupament, de cooperació sanitària, de caràcter internacional, amb seu social a Catalunya,fundada l´any 2003.
És una associació sense ànim de lucre, declarada d´utilitat pública, independent tant confessionalment com políticament. La seva actuació es basa en el respecte als drets humans i a la dignitat de la persona.

INICIS:
L´any 2001, la doctora Isabel Cusó visita i conviu amb l´ètnia Cocama a la selva amazònica peruana on és testimoni de l´elevada morbiditat poblacional , les mancances higièniques i sanitàries, i el patiment humà, a la vegada que descobreix la potencialitat curativa de les plantes medicinals autòctones.
L´any 2003 juntament amb dos membres més decideixen fundar l´associació Botica Natural ONGD amb l´objectiu de millorar les condicions sanitàries de poblacions oblidades, impulsant un desenvolupament humà participatiu.

QUÈ FEM?
Dissenyem els projectes a partir d´un primer contacte amb una contrapart local que ens informa de la situació geogràfica,social,l´hàbitat,costums i les necessitats de la població, generalment són grups ètnics reduïts on no hi arriba cap assistència sanitària.
Valorades les necessitats, formem un grup de professionals per a desplaçar-se al país, donar assistència sanitària prioritzant els més crítics i paral•lelament es fa un estudi dels recursos naturals (plantes i remeis medicinals autòctons) per explicar-ne les propietats terapèutiques segons cada tipus de patologia i potenciar-ne l´ús.
Investigació: d´etnomedicina, remeis tradicionals i propietats terapèutiques de plantes medicinals, en alguns casos experimentació de les propietats amb animals de laboratori.
Prevenció: valoració de les fonts de subministrament de l´aigua i sanejament de la població i actuació en conseqüència amb la valoració d´un tècnic segons cada cas, per poder fer possible que l´aigua que es consumeix sigui potable i prevenir d´aquesta manera moltes malalties.
Educació per al desenvolupament: sensibilització de la població en general, en higiene, sanitat i prevenció de malalties, amb l´objectiu de donar a conèixer aspectes de la realitat que els envolta i arribar a una conscienciació que ajudi a trencar el cercle viciós d´ignorància-indiferència-ignorància.

LA NOSTRA MISSIÓ:
Som una associació que es va crear per a contribuir a la millora sanitària de les poblacions arreu del món,en situació d´emergència, desvalgudes o marginades, a través d´accions humanitàries que permetin superar un període crític i potenciar l´optimització dels seus recursos naturals d´utilitat terapèutica.

LA NOSTRA VISIÓ:
Com a organització creiem que la salut de totes les persones és un dret i una necessitat vital, i entenem que la nostra contribució serà més valuosa si disposem dels recursos materials i humans necessaris per ser representatius a més països i poder proporcionar les eines per que cerquin la seva autonomia.

ELS NOSTRES VALORS I CULTURA

Botica Natural ONGD té uns valors que venen reflectits en la seva actuació i que compartim tots els membres actius de l´organització.

CONFIANÇA, és el pal de paller de la nostra associació. Fomentarem mantenir una relació fluida amb totes les parts implicades.
RESPECTE pels drets humans i la pròpia identitat de les cultures amb qui compartim la tasca i respecte pel medi ambient.
TRANSPARÈNCIA per al compliment i administració eficient dels recursos.
IL•LUSIÓ I ENTUSIASME per tot el que fem. Vetllarem per què les nostres accions siguin fruit d´una emoció compartida i es tradueixin en un treball rigorós.
COMPARTIR la tasca amb la comunitat atesa. Impulsarem la implicació de les contraparts locals , personal sanitari i docents que puguin contribuir en el seu desenvolupament.
SER AGENTS d´un canvi social: defensarem la dignitat humana com a valor inherent a totes les persones , el dret a viure en llibertat i a disposar de mitjans de vida sostenibles , per tal, promourem que valorin les capacitats i els recursos propis.
INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT: actuarem amb plena autonomia institucional, sense condicionants polítics, privats o religiosos i donarem assistència a tot tipus de persones independentment del sexe, edat, grup ètnic o creença religiosa.

AVANTATGES FISCALS:

L´entitat està acollida als beneficis fiscals de la llei 49/2002, de 23 de desembre, declarada d´utilitat pública i d´incentius fiscals al mecenatge, per un costat l´associació es beneficia de l´exempció o reducció en la tributació de determinats impostos i per l´altre, suposa uns beneficis fiscals a les persones físiques o jurídiques que col•laborin amb donatius o quotes de socis mitjançant desgravacions d´un 25% de l ´import de la donació a l ´Impost sobre la Renta (persones físiques) o d´un 35% de l ´import de la donació en la declaració de l ´Impost de societats ( persones jurídiques).
El mes de febrer de cada any, enviem a tots els socis i col•laboradors un certificat de l´ import total de les donacions realitzades durant l´any fiscal anterior, per què el puguin tenir en compte en la seva declaració fiscal

Comparteix