MOCIÓ D'ICV CONTRA LES NUCLEARS

LOGO DE LA CAMPANYA CONTRA LES NUCLEARS
El grup municipal d'ICV-EUIA ha presentat una moció a l'Ajuntament del Masnou per tal d'exigir al govern central el tancament de la central de Garoña, així com el desenvolupament d'un pla de tancament progressiu de la resta de centrals.

El text de la moció, que serà debatuda en el ple del proper 21 de maig, és el següent

Atès que l´energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no compleix cap de les seves premisses, donat que no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni mediambientalment acceptable.

Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l´energia nuclear ha causat i causa greus problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius impossibles d´eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears.

Atès que en la campanya per a les eleccions generals del 2008, el PSOE es va comprometre en el seu programa electoral al tancament progressiu de les centrals nuclears, substituint-les per “energies netes, segures i menys perilloses”.

Atenent al fet que, a l´Estat Espanyol, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, de 466 MW de potència elèctrica, va ser autoritzada a entrar en funcionament el 30 d´octubre de 1970, amb el que ha complert ja més de 38 anys de funcionament tècnic.

Atès que aquesta central funciona amb una autorització d´explotació concedida el 5 de juliol de 1999 i vàlida fins al 5 de juliol de l´any 2009.

Atès que al gener de l´any 2007 la vice-presidenta del Govern va anunciar la intenció de procedir al tancament d´aquesta central nuclear, intenció coherent amb el malmès estat de la instal•lació, tal i com es detalla en un altre apartat d´aquest exposició de motius.

Atès que la central presenta greus problemes estructurals com ara fallides en les bateries d´alimentació d´emergència, processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les entrades de les barres de control, que han donat origen a que s´hagin produït 5 declaracions d´incidents només durant l´any 2008.

Atès que, segons un informe del propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN), la central presenta 78 elements que es consideren severament degradats, i altres 135 components amb un estat de degradació que es qualifica de mitjà o baix.

Atès que la central ha superat, amb escreix, el seu cicle tècnic de funcionament, i que el manteniment de la seva activitat en les condicions descrites implica un increment del risc d´accident, de les emissions radioactives alliberades (amb el conseqüent perill pel medi ambient i la salut de la població) i un increment del volum de residus radioactius d´alta activitat a gestionar en un futur.

Atès que les condicions descrites es poden donar en un futur més o menys proper a les centrals nuclears en funcionament a Catalunya, i que la naturalesa de difusió en l´espai i persistència en el temps de la contaminació radioactiva implica que els criteris de proximitat o llunyania siguin molt relatius.

Atès que es tracta d´una central amb un pes irrellevant en el conjunt del sistema de generació elèctric.

Atès que renovar l´autorització d´explotació d´aquesta central significa establir el precedent d´un cicle de funcionament nuclear de 49 anys, prenent una decisió contrària a qualsevol concepció del principi de precaució.

El grup municipal d´ICV-EUIA de l´Ajuntament del Masnou proposa que l´Ajuntament Ple prengui els següents acords:

Primer.- Exigir al Ministre d´Indústria que procedeixi al tancament definitiu de la central nuclear de Santa Maria de Garoña tan aviat com l´actual autorització d´explotació.

Segon.- Demanar al Govern de l´Estat que, a partir del tancament de la central de Garoña, posi en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que prengui les mesures necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible.

Tercer.- Traslladar al Govern de l´Estat el rebuig del nostre municipi a que es pugui instal•lar un magatzem temporal centralitzat (ATC en les sigles en castellà) de residus radioactius a Catalunya.

Quart.- Fer arribar aquest acord a la presidència de l´Estat i de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d´Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d´Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).

Comparteix