Els fins de l´associació son:

Organitzar, ajudar i col·laborar en la preparació i en la realització de manifestacions esportives, culturals, cíviques i de benestar social de tot tipus, amb independència de qui les organitzi, i promoure aquest tipus d´ajut o col·laboració.
Comparteix