9-3-2013 ASSEMBLEA GENERAL-EXTRAORDINÀRIA

-DIA: 9 de març, dissabte.
-HORA: 6.30h. de la tarda.
-LLOC: Local social: Carrer Cuba 18

ORDRE DEL DIA
Aprovà, si s'escau:
1.- ACTA ANTERIOR
2.- MEMÒRIA ANY 2012
3.- ESTAT DE COMPTES ANY 2012
4.- PRESSUPOST ANY 2013
5.- PROJECTE ANY 2013
6.- RENOVACIÓ JUNTA
6.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix